Trading business

Trading

Twenty Four Con and Supply Co., Ltd.

is the sole distributor of the famous brand TROX. which is a leading leader in the air conditioning industry And we are also the market leader in sourcing and importing and other famous brands. To ensure the growth of the air conditioning industry

Read more

โปรเจคที่ 1

จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เริ่มกิจการโดยการดำเนินธุรกิจด้านการ จำหน่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศระบายอากาศ (HVAC) โดยนำเข้าสินค้า แบรนด์ชั้นนำจากยุโรปซึ่งได้การรับรองมาตรฐานสากล ในช่วงแรกบริษัทเริ่ม ดำเนินการจากกิจการขนาดเล็กแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร