ความเป็นมาขององค์กร

มีนาคม 22, 2013

เดือนมิถุนายน

จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 100 บาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 609/81 ถนน ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศ เริ่มนำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานระบบปรับอากาศและระบบอากาศยี่ห้อ TROX ,NICOTRA ,FLOWTECH
อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 22, 2016

เดือนมีนาคม

เริ่มขยายขอบเขตการให้บริการไปยังงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยเริ่มต้นจากระบบงานปรับอากาศและควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน งานรับเหมาติดตั้งงานฉนวนกันเสียง งานระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย และงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 22, 2019

เดือนมกราคม/เดือนพฤษภาคม

เดือนมกราคม เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 15 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุดเวียนในกิจการ เริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศยี่ห้อ KRUGER เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุดเวียนในกิจการ
อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 22, 2021

เดือนมกราคม/เดือนสิงหาคม

เดือนมกราคม ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในส่วนงานขาย ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบท าความร้อน การระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบประปา (The trading, installation and maintenance of heating, ventilation and air-conditioning system, electrical system and plumbing system) เดือนสิงหาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 150 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และเรียกช าระเต็มจ านวนเพื่อน าเงินมาลงทุน ขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 20, 2022

เดือนมีนาคม/เดือนกันยายน

เดือนมีนาคม วันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์และได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 150.00 ล้านบาท เป็น 215.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 430.00 ล้านหุ้น เดือนกันยายน บริษัทได้เสนอขายหุ้น IPO ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2565 และ
วันที่ 26-27 กันยายน 2565 
อ่านเพิ่มเติม
ธันวาคม 15, 2023

เดือนพฤษจิกายน/เดือนธันวาคม

เดือนพฤษจิกายน ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบ Environmental Management System ตามมาตรฐานสากล มาเป็นแนวทางในการจัดการอย่างเป็นระบบ ถือเป็นการตอกย้ำพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับต่อไป เดือนธันวาคม เซ็นสัญญาโครงการใหม่ ขายพลังงานไอน้ำ กับ บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 322,000,000 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาให้บริการตามสัญญา 10 ปี เริ่มต้นสัญญา 15 ธ.ค.66
อ่านเพิ่มเติม