ความเป็นมาขององค์กร

มีนาคม 22, 2013

เดือนมิถุนายน

จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 100 บาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 609/81 ถนน ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศ   เริ่มนำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานระบบปรับอากาศและระบบอากาศยี่ห้อ TROX ,NICOTRA ,FLOWTECH
อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 22, 2015

เดือนกุมภาพันธ์

เริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศและระบบอากาศยี่ห้อ TRANE   เริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศและระบบอากาศยี่ห้อ AAF
อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 22, 2016

เดือนมีนาคม

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 5 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุดเวียนในกิจการ   เริ่มขยายขอบเขตการให้บริการไปยังงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยเริ่มต้นจากระบบงานปรับอากาศและควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน งานรับเหมาติดตั้งงานฉนวนกันเสียง งานระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย และงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 22, 2019

เดือนมกราคม/เดือนพฤษภาคม

เดือนมกราคม เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 15 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุดเวียนในกิจการ   เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุดเวียนในกิจการ
อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 22, 2021

เดือนมกราคม/เดือนสิงหาคม

เดือนมกราคม ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในส่วนงานขาย ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบประปา   เดือนสิงหาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุดเวียนในกิจการ
อ่านเพิ่มเติม