December 23, 2021

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านห้วยบูรพา ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูปลัดสัมภาษณ์ ปุญญากาโม ประธานองค์กฐิน นำโดย คุณยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา , คุณอาทร-คุณอิสรีย์ สง่า , คุณเทียม-คุณนภา มณีวงศ์ , คุณสันติ มณีวงศ์ , คุณธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา , คุณสุชาติ วงษ์มาก , คุณปริญญา ฉายดิลก , คุณภัทรา สู่พานิช , คุณเสวก ศรีสุชาต และกรรมการพร้อมผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยทางวัดห้วยบูรพา ดำเนินการก่อสร้างวิหาร สำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยยอดเงินทอดกฐินอยู่ที่ 1,119,906.75 บาท จึงร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน
Read more
May 9, 2022

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 130 ล้านหุ้น-เข้า mai

บมจ.ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย (24) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 130 ล้านหุ้น คิดเป็น 30.23% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมี บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการภายในปี 65-66 24 ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประเภทปรับอากาศและระบายอากาศ แบรนด์ชั้นนำมาตรฐานสากลยี่ห้อ TROX และเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศแบรนด์ชั้นนำมาตรฐานสากลหลายราย อาทิ TRANE, AAF, KRUGER HONEYWELL เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และงานรับเหมาก่อสร้างเพื่อสามารถให้การบริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้น ฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main contractor) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อาทิเช่น งานระบบรถไฟฟ้า สิ่งปลูกสร้างบริเวณท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า รวมถึง สถานีไฟฟ้า อาคารสำนักงาน เป็นต้น โดยในปี 64 บริษัทชนะประมูลโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อศูนย์ราชการ โซนซี มูลค่า 430.00 ล้านบาท, โครงการ JLK TOWER Sukhumvit มูลค่า 280.00 ล้านบาท, โครงการ PLEXUS-NMC EMS Plant มูลค่า 143.00 ล้านบาท โครงการสถานีไฟฟ้ารัตนบุรี มูลค่า 130.07 ล้านบาท และโครงการ Central World – Air conditioner มูลค่า 62.04 ล้านบาท ขณะที่บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและรับรู้รายได้ในปี 64 จำนวน 17 โครงการ สูงกว่าปี 63 ที่มี 10 โครงการ โดยในปี 64 มีโครงการก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อศูนย์ราชการ โซนซี, โครงการ JLK TOWER Sukhumvit, โครงการ PLEXUS-NMC EMS Plant, โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ารัตนบุรี, โครงการ Central World – Air conditioner ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ที่เริ่มเซ็นสัญญาก่อสร้างในปี 64 บริษัทมีงานค้างรับ (Backlog) ที่มีรายได้ต่อเนื่องจากปี 63 ได้แก่ โครงการ MRT – Park & Ride Pink Line เป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 215,000,000 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 150,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 300,000,000 หุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา ถือหุ้น 105,000,000 หุ้น คิดเป็น 35% ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนลงเหลือ 24.42% นายสันติ มณีวงศ์ ถือหุ้น 105,000,000 หุ้น คิดเป็น 35% จะลดเหลือ 24.42% นายธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา ถือหุ้น 30,000,000 หุ้น คิดเป็น 10% จะลดเหลือ 6.98% นางประไพ วงศ์มาเกษ ถือหุ้น 30,000,000 หุ้น คิดเป็น 10% จะลดเหลือ 6.98% และ นายพูลสวัสดิ์ ศรีภัทรานุสรณ์ ถือหุ้น 30,000,000 หุ้นคิดเป็น 10% จะลดเหลือ 6.98% ผลประกอบการในช่วงปี 62-64 บริษัทมีรายได้รวม 368.15 ล้านบาท, 402.16 ล้านบาท และ 642.11 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้จากงานก่อสร้างและงานบริการ 112.99 ล้านบาท, 156.85 ล้านบาท และ 396.26 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนรายได้จากการจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ 248.54 ล้านบาท, 244.59 ล้านบาท และ 245.21 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้อื่น 6.62 ล้านบาท, 0.72 ล้านบาท และ 0.64 ล้านบาทตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิในปี 62-64 จำนวน 33.01 ล้านบาท, 6.94 ล้านบาท และ 19.46 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 8.97%, 1.73% และ 3.03% ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามลำดับ กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิในปี 63 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 62 มีสาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตัวลงและทำให้บริษัทลดอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าลงเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นหลัก ในขณะที่ปี 64 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 63 เนื่องจากรายได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ขยายตัวขึ้นจากการขยายฐานทุนจดทะเบียนเพื่อประมูลงาน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ณ สิ้นปี 64 มีสินทรัพย์รวม 411.92 ล้านบาท หนี้สินรวม 274.94 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 316.98 ล้านบาท โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์
Read more
September 22, 2022

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) เคาะขาย IPO ที่ 3.40 บ./หุ้น เปิดจอง 23-27 ก.ย. 65

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (24CS) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 3.40 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23-27 ก.ย. 2565 โดยมีบล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย   โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ย. 65)
Read more
October 3, 2022

24CS เปิดเทรดวันแรกที่ 7.10 บาท เพิ่มขึ้น 3.70 บาท (+108.82%) จากราคา IPO 3.40 บาท

บล.โกลเบล็ก ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บมจ.ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย (24CS) ราคา IPO 3.40 บาท คิดเป็น Trailing PE = 48.57x (Peer : FLOYD = 53.8x, PROS = 22x) จำนวน IPO 130 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 442 ลบ. มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท 24CS เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประเภทปรับอากาศและระบายอากาศ แบรนด์ชั้นนามาตรฐานสากลยี่ห้อ TROX, TRANE, AAF, KRUGER และ HONEYWELL เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และงานรับเหมาก่อสร้างเพื่อสามารถให้การบริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้น ช่วงปี 62-64 มีรายได้ 368 ลบ. 402 ลบ. และ 642 ลบ. ตามลำดับ เติบโตเฉลี่ย CAGR 32% โดยเติบโตจากกลุ่มงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงานรับเหมาก่อสร้างงานประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากชนะการประมูลงานขนาดใหญ่หลายโครงการ ขณะที่ %GPM อยู่ที่ระดับ 17.6%, 11.7% และ 12.1% ตามลาดับ โดย %GPM ปรับตัวลดลงในปี 63-64 จากขายอุปกรณ์ให้กับกลุ่มโรงงานซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อขนาดใหญ่จึงให้ส่วนลดราคาขายแก่ลูกค้าดังกล่าว ส่งผลให้ช่วงปี 62-64 มีกาไรสุทธิ 33 ลบ. 7 ลบ. และ 19 ลบ. ตามลำดับ ขณะที่ช่วง H1/65 บริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิ 406 ลบ. +306%YoY และ 12 ลบ. +434%YoY เติบโตจากทั้งกลุ่มงานก่อสร้างและขายสินค้าตามสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง   โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ต.ค. 65)
Read more
October 3, 2022

24CS แรงจัดพุ่ง 200% เทรดวันแรก,ผู้บริหารมั่นใจรายได้ปีนี้โตกว่าเท่าตัว

24CS พุ่ง 200% หรือเพิ่มขึ้น 6.80 บาท มาที่ 10.20 บาท มูลค่าซื้อขาย 3,973.22 ล้านบาท เมื่อเวลา 15.50 น. จากราคาเปิด 7.10 บาท โดยราคาสูงสุด 10.20 บาท ราคาต่ำสุด 7.10 บาท นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย (24CS) เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจรายได้ปี 65 จะสามารถเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าเท่าตัวจากปีก่อนที่มีรายได้ 642.11 ล้านบาท เนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกบริษัทมีรายได้รวม 406.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.67% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังเชื่อว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมีปริมาณงานในมือ (Backlog) แล้วกว่า 1,168 ล้านบาท ซึ่งจะส่งมอบงานส่วนใหญ่ภายในปีนี้ และส่วนที่เหลือจะทยอยส่งมอบในปีถัดไป ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างการเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งรถไฟฟ้าสายสีส้ม รถไฟฟ้าสายสีม่วง โรงแรม โรงไฟฟ้า โรงงานต่างๆในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมไปถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดหวังจะชนะประมูลงานไม่ต่ำกว่า 50% ของมูลค่างานทั้งหมด นายยศวีย์ กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทได้เงินระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จะเข้ามาสนับสนุนการขยายการรับงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะเน้นการรับงานที่ให้มาร์จิ้นสูง และ ช่วยสนับสนุนอัตราการทำกำไรของบริษัทที่ดีอย่างต่อเนื่อง “บริษัทเรายังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก จากงานที่ทยอยออกมาเพิ่มเติม หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลให้งานโครงการทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราได้เงินจากการระดมทุนในครั้งนี้แล้วจะสนับสนุนการรับงานได้อีกมาก”นายยศวีย์ กล่าว   โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ต.ค. 65)
Read more
October 3, 2022

24CS ปิดเทรดวันแรก 10.20 บาทพุ่ง 200% จากราคา IPO

24CS ปิดเทรดวันแรก 10.20 บาท เพิ่มขึ้น 6.80 บาท หรือ +200% มูลค่าซื้อขาย 4,974.98 ล้านบาท จากราคาเปิด 7.10 บาท โดยราคาสูงสุด 10.20 บาท ราคาต่ำสุด 7.10 บาท บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บมจ.ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย (24CS) ราคา IPO หุ้นละ 3.40 บาท คิดเป็น P/E ราว 40 เท่า มีบล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ทำธุรกิจให้บริการงานรับเหมาติดตั้งงานระบบปรับอากาศและควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน การให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร การให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย และการให้บริการงานรับเหมาติดตั้งงานฉนวนกันเสียง ความเห็นว่ามี Backlog ไม่ถึงกับมากเทียบกับรายได้ต่อปีที่ราว 900-1,000 ล้านบาท ก็จะคิดเป็นรายได้เพียงราว 1 ปี ต้องหางานเพิ่มในอนาคตอีก เพื่อความมั่นคง ส่วนการตั้งราคา IPO หากเทียบกับ Peers ที่ทำธุรกิจคล้ายกัน เช่น FLOYD และ PROS ต่างหาค่า P/E ไม่ได้ทั้งคู่เพราะยังขาดทุน ถือว่า 24CS ดีกว่า อย่างไรก็ตามการตั้งราคา IPO ที่ 40 เท่า ถือว่าสูงพอควร จึงคาดว่าส่วนเพิ่มจะไม่ถึงกับมากนัก   โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ต.ค. 65)
Read more
March 8, 2023

24CS ขยายธุรกิจปรับอากาศครบวงจรโชว์ Backlog 1,200 ลบ.เปิดสตอรี่ใหม่ปั้นธุรกิจ “24 Home”

นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย (24CS) เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 66 ขยายตัวเพิ่มขึ้น รับปัจจัยสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยแนวโน้มมูลค่าการลงทุนก่อสร้างรวมปี 66-67 จะขยายตัวได้ในอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.5-5.5% คิดเป็นการขยายตัว 1.48 ล้านล้านบาท ซึ่งจากความเชี่ยวชาญ และความเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศเป็นระบบงานที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำมากมายคาดในปีนี้จะเป็นปีที่คึกคักของอุตสาหกรรมก่อสร้าง สนับสนุนให้บริษัทรับอานิสงส์ได้งานเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯมีมูลค่างานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 1,200 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้ปีนี้ที่ 700 ล้านบาท พร้อมกับเดินหน้าเข้าประมูลงานในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เสริมพอร์ตรายได้ให้เติบโตได้สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ฯ ในขณะที่วางเป้าหมายรายได้ในปีนี้เติบโตราว 20-25% จากปีก่อน โดยแบ่งสัดส่วนรายได้จากการก่อสร้าง และรายได้จากการขายสินค้า 60% และ 40% ตามลำดับ สำหรับกลยุทธ์ 3 Main Concept ของบริษัทฯ ปีนี้ ได้แก่ 1. The Next Real Synergy การนำจุดแข็ง และความแข็งแกร่งไนการทำธุรกิจมาต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า Sustainable Development Goals บริหารจัดการ และพัฒนาระบบกระบวนการด้านความยั่งยืน โดยการบูรณาการ ESG ให้เข้ากับการดำเนินธุรกิจ และระบบงานทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด Powering Transformation Ecosystem และ3. Synergy Empower Networking การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยง เพื่อขยายฐานลูกค้าตามเป้าหมาย ทั้งกลุ่มผู้รับเหมาหลัก และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ นอกจากนี้ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ โฮม จำกัด (24 Home) เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบปรับอากาศรวมถึงการให้บริการผ่าน Application ภายใต้ชื่อ “24 Home” และเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ (Vending Machine) คาดดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2/66 ซึ่งนับว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่ช่วยต่อยอดการเติบโตให้ 24CS เติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้สร้างสถิติสูงสุดใหม่ ตอกย้ำการก้าวขึ้นตำแหน่ง เบอร์หนึ่งในธุรกิจระบบปรับอากาศให้เติบโตได้ครบทุกมิติ   โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มี.ค. 66)
Read more
November 17, 2023

24CS ชูบิ๊กโปรเจ็กต์พลังงาน โดดรับกองทุน ESG แสนล้าน

24CS เดินเกมรุกโปรเจ็กต์ใหญ่พลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด คิกออฟไตรมาส 4/2566 นี้ รองรับกองทุน ESG คาดมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาท เริ่มบุ๊กยอดไตรมาส 2/2567 ฟากบอสใหญ่ “ยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา” โชว์ 9 เดือน กวาดรายได้เข้าพอร์ต 641.02 ล้านบาท นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ 24CS ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจต่อจากนี้ บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด โดยจะเริ่มดำเนินธุรกิจในไตรมาส 4/2566 และรายได้ตามประมาณการจะเริ่มรับรู้ในไตรมาส 2/2567   ทั้งนี้ธุรกิจพลังงานจะตอบโจทย์และสอดคล้องกับการออกกองทุนประหยัดภาษีรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเน้นเรื่อง ESG ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งจากกระแสข่าวประเมินว่ามูลค่ากองทุนจะอยู่ในหลักแสนล้านบาท   ลุยพลังงาน
อีกทั้งโครงการพลังงานเป็นการลงทุนค่อนข้างใหญ่ หากมีโครงการเข้ามา ในอนาคตจะมีพาร์ตเนอร์เข้ามาร่วมเดินหน้าทางธุรกิจ บริษัทคาดธุรกิจพลังงานจะช่วยเสริมให้ 24CS มีรายได้ประจำ มีอัตราการเติบโตสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินเพื่อดำเนินการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สำหรับครัวเรือน หลากหลายยี่ห้อ รวมถึงงานให้บริการติดตั้งบริการล้างและซ่อมแอร์สำหรับครัวเรือนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ล่าสุด บริษัทเป็นตัวแทนขายเครื่องปรับอากาศ Haier โดยรับเครื่องปรับอากาศล็อตใหญ่มาขาย และทำการตลาดมาสักระยะหนึ่งแล้วและมีกระแสตอบรับดี ขณะเดียวกันมีสถาบันทางการเงิน หรือสินเชื่อสนใจจะปล่อยสินเชื่อเครื่องปรับอากาศ และอยู่ระหว่างเจรจาทางธุรกิจ เบื้องต้นคาดยอดขายจะเกินเป้า 50 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมที่ 641.02 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 17.53 ล้านบาท หรือขาดทุน 2.73% ของรายได้รวม ซึ่งลดลง 36.36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 18.83 ล้านบาท โดยอัตราส่วนกำไรสุทธิลดลงเนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างและการขายที่สูงขึ้น   โดย สำนักข่าวทันหุ้น (17 พ.ย. 66)
Read more
November 21, 2023

24CS ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) มุ่งมั่นยกระบบคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้รับการลองรับ ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบ Environmental Management System ตามมาตรฐานสากล มาเป็นแนวทางในการจัดการอย่างเป็นระบบ การที่บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) ได้รับมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ถือเป็นการตอกย้ำพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับต่อไป
Read more
December 18, 2023

24CS ลงนามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ 332ล้านบาท

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เซ็นสัญญาโครงการใหม่ ขายพลังงานไอน้ำ กับ บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 322,000,000 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาให้บริการตามสัญญา 10 ปีเริ่มต้นสัญญา 15 ธ.ค.66 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจในส่วนธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งโครงการพลังงานเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ บริษัทคาดธุรกิจพลังงานจะทำให้ 24CS สามารถสร้างรายได้ประจำให้กับบริษัทได้ และทำให้บริษัทมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้น
Read more
December 27, 2023

24CS เซ็นรับงานใหม่โรงแรมพัทยา แมริออทฯ มูลค่า 139 ลบ.

บมจ.ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย (24CS) เข้าทำสัญญาโครงการใหม่ คือ โครงการรับเหมางานระบบประกอบอาคารและงานโครงสร้างพื้นฐาน ของ บริษัท พัทยา พัฒนา แอสเสท จำกัด เป็นงานระบบประกอบอาคาร (MEP) และงานโครงสร้างพื้นฐาน (INFRASTRUCTURE) โรงแรม พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Pattaya Marriott Resort & Spa) ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา เริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 และแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2568 มูลค่าสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 139,000,000 บาท   โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ธ.ค. 66)
Read more