เดือนมกราคม/เดือนพฤษภาคม
มีนาคม 22, 2019
TRANE
กันยายน 19, 2021

เดือนมกราคม/เดือนสิงหาคม

เดือนมกราคม

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในส่วนงานขาย ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบประปา

 

เดือนสิงหาคม

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุดเวียนในกิจการ