เดือนมกราคม/เดือนพฤษภาคม
มีนาคม 22, 2019
บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
ธันวาคม 23, 2021

เดือนมกราคม/เดือนสิงหาคม

เดือนมกราคม

  • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในส่วนงานขาย ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบท าความร้อน การระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบประปา (The trading, installation and maintenance of heating, ventilation and air-conditioning system, electrical system and plumbing system)

เดือนสิงหาคม

  • เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 150 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และเรียกช าระเต็มจ านวนเพื่อน าเงินมาลงทุน ขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ