เดือนกุมภาพันธ์
มีนาคม 22, 2015
เดือนมกราคม/เดือนพฤษภาคม
มีนาคม 22, 2019

เดือนมีนาคม

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 5 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุดเวียนในกิจการ

 

เริ่มขยายขอบเขตการให้บริการไปยังงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยเริ่มต้นจากระบบงานปรับอากาศและควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน งานรับเหมาติดตั้งงานฉนวนกันเสียง งานระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย และงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร