We are Twenty-four Con and Supply


We are  Twenty-four Con and Supply

              บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (Twenty-four Con. & Supply Co., Ltd.)   จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2556   เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศระบายอากาศ  (HVAC)  โดยนำเข้าสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากยุโรปซึ่งได้การรับรองมาตราฐานสากล  อีกทั้ง งานติดตั้งที่ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญงานตรงตามมาตรฐาน  บริษัทมุ่งเน้นไปที่การบริหารงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และส่งมอบงานตรงตามเวลาตามความพึงพอใจของลูกค้า

                บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด   เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนการจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ TROX  เจ้าแรกและหนึ่งเดียวในประเทศไทย  รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ NICOTRA  FLOWTECH   ฯลฯ

บริการด้านอุปกรณ์ระบบปรับอากาศระบายอากาศ

  • Air Diffuser
  • Air-Water System  
  • Louver 
  • Sound Attenuator
  • Fire and Smoke
  • Installation Work
  • Protection
  • Control Unit
  • Ventilation
  • Industial Insulation

 

บริการด้านระบบงานติดตั้ง

HVAC :  Heating, Ventilation And Air-Conditioning System


ผลิตภัณฑ์แนะนำ


กดเพื่อดูผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ


TROX - Active Chilled Beam - Type DID632
TROX - Vav Terminal Unit - Type TVB
FLOTHRU - zblade 2
FLOTHRU - LSD

ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม


บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น9 ห้อง901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์ติดต่อ - 02-248-1948
แฟกซ์ - 02-248-1949
อีเมล์ - 24csservice@gmail.com