เกี่ยวกับเรา

รู้จักกับเรา 24 CON & SUPPLY

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

     จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เริ่มกิจการโดยการดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย และติดตั้งระบบปรับอากาศระบายอากาศ (HVAC) โดยนำเข้าสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากยุโรป ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานสากล ในช่วงแรกบริษัทเริ่มดำเนินการจากกิจการขนาดเล็กแต่ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ทำให้ กิจการของบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วและในปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้าโรงงานอุตสาหกรรม ตลอด จนงานโครงการพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น โดยคณะผู้บริหารเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโต ของ ความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจของประเทศ

     บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม รับทั้งงานจากภาครัฐ และเอกชน โดยเป็นผู้รับเหมาโดยตรง และเป็นผู้รับเหมาช่วง จากวิธีการประมูลหรือการ เจรจาต่อรองโดยตรง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการ ของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้แก่ งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบ สื่อสารโทรคมนาคม ระบบสุขาภิบาลและระบบ ป้องกันอัคคีภัย อีกทั้ง งานติดตั้งที่ ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานตรงตามมาตรฐาน บริษัท มุ่งเน้นไปที่ การบริหารงานโครงการที่มีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และส่งมอบงานตรงตามเวลาตามความพึงพอใจของ ลูกค้า และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ที่มีขีดความสามารถแข่งขันระดับสากล โดยใช้ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างมืออาชีพ และใช้ ปัจจัยที่เรามี ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงปัจจัยบวก และลบ ทั้ง จากภายใน (คุณค่า วัฒนธรรม ความรู้ สมรรถนะ) และ ภายนอก (กฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจระดับโลก ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ ท้องถิ่น) ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ทิศทางและกลยุทธ์ และผล กระทบต่อความสามารถของบริษัท

 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

“ทุ่มสร้างในสิ่งที่ดีที่สุด” ภายใต้ คติพจน์ “ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้”

สร้าง ผลงานคุณภาพ

สร้าง องค์กรคุณภาพ

สร้าง บุคลากรคุณภาพ

สร้าง ระบบคุณภาพ

พันธกิจ

สร้างผลงานด้านวิศวกรรมระบบและโครงสร้างอาคารอย่างมีคุณภาพ

สร้างความแข็งแกร่งขององค์กรและพนักงาน

สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้า

สร้างความเชื่อมันและความมั่งคั่ง ให้ความร่มเย็นกับทุกคนในองค์กรและผู้มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

ความเป็นธรรม

ความรัก ความสามัคคี

ความรวดเร็ว

ความสนุกกับงานที่ทำ

กลยุทธ์

สร้างผลงานที่ตรงตามแบบและความต้องการของลูกค้า เพื่อความพอใจในระดับสูงสุดแก่ลูกค้า

มีระบบบริหาร จัดการองค์กรที่ดี และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้ขายสินค้าทุกราย

เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนางองค์กร สู่ความยั่งยืน

ความเป็นมาขององค์กร

 • เดือนมิถุนายน

  • จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 100 บาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 609/81 ถนน ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศ
  • เริ่มนำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานระบบปรับอากาศและระบบอากาศยี่ห้อ TROX ,NICOTRA ,FLOWTECH
 • เดือนมีนาคม

  • เริ่มขยายขอบเขตการให้บริการไปยังงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยเริ่มต้นจากระบบงานปรับอากาศและควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน งานรับเหมาติดตั้งงานฉนวนกันเสียง งานระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย และงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร
 • เดือนมกราคม/เดือนพฤษภาคม

  เดือนมกราคม

  • เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 15 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุดเวียนในกิจการ
  • เริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศยี่ห้อ KRUGER

  เดือนพฤษภาคม

  • เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุดเวียนในกิจการ
 • เดือนมกราคม/เดือนสิงหาคม

  เดือนมกราคม

  • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในส่วนงานขาย ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบท าความร้อน การระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบประปา (The trading, installation and maintenance of heating, ventilation and air-conditioning system, electrical system and plumbing system)

  เดือนสิงหาคม

  • เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 150 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และเรียกช าระเต็มจ านวนเพื่อน าเงินมาลงทุน ขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • เดือนมีนาคม/เดือนกันยายน

  เดือนมีนาคม

  • วันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์และได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 150.00 ล้านบาท เป็น 215.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 430.00 ล้านหุ้น

  เดือนกันยายน

  • บริษัทได้เสนอขายหุ้น IPO ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2565 และ
   วันที่ 26-27 กันยายน 2565 
 • เดือนพฤษจิกายน/เดือนธันวาคม

  เดือนพฤษจิกายน

  • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบ Environmental Management System ตามมาตรฐานสากล มาเป็นแนวทางในการจัดการอย่างเป็นระบบ ถือเป็นการตอกย้ำพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับต่อไป

  เดือนธันวาคม

  • เซ็นสัญญาโครงการใหม่ ขายพลังงานไอน้ำ กับ บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 322,000,000 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาให้บริการตามสัญญา 10 ปี เริ่มต้นสัญญา 15 ธ.ค.66

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ บริษัท / ผู้บริหาร

ยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา

ประธานบริหาร (CEO)

สันติ มณีวงศ์

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)

ธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

ชุติกาญจน์ สง่า

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CTO)

พิชญ์สินี พงศ์ประศาสน์

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (CPO)

บุญญวัฒน์ เสาวภา

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (CMO)

วัชรินทร์ พงศ์เกื้อ

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพลังงาน (CCO)

อรุณวตี หิรัญเขว้า

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการขาย (CSO)

มาตรฐาน การดำเนินงาน และรางวัล

ดาวน์โหลดเอกสาร