เกี่ยวกับเรา

รู้จักกับเรา 24 CON & SUPPLY

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

     จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เริ่มกิจการโดยการดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย และติดตั้งระบบปรับอากาศระบายอากาศ (HVAC) โดยนำเข้าสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากยุโรป ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานสากล ในช่วงแรกบริษัทเริ่มดำเนินการจากกิจการขนาดเล็กแต่ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ทำให้ กิจการของบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วและในปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้าโรงงานอุตสาหกรรม ตลอด จนงานโครงการพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น โดยคณะผู้บริหารเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโต ของ ความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจของประเทศ

     บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม รับทั้งงานจากภาครัฐ และเอกชน โดยเป็นผู้รับเหมาโดยตรง และเป็นผู้รับเหมาช่วง จากวิธีการประมูลหรือการ เจรจาต่อรองโดยตรง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการ ของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้แก่ งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบ สื่อสารโทรคมนาคม ระบบสุขาภิบาลและระบบ ป้องกันอัคคีภัย อีกทั้ง งานติดตั้งที่ ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานตรงตามมาตรฐาน บริษัท มุ่งเน้นไปที่ การบริหารงานโครงการที่มีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และส่งมอบงานตรงตามเวลาตามความพึงพอใจของ ลูกค้า และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ที่มีขีดความสามารถแข่งขันระดับสากล โดยใช้ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างมืออาชีพ และใช้ ปัจจัยที่เรามี ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงปัจจัยบวก และลบ ทั้ง จากภายใน (คุณค่า วัฒนธรรม ความรู้ สมรรถนะ) และ ภายนอก (กฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจระดับโลก ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ ท้องถิ่น) ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ทิศทางและกลยุทธ์ และผล กระทบต่อความสามารถของบริษัท

 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

“ทุ่มสร้างในสิ่งที่ดีที่สุด” ภายใต้ คติพจน์ “ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้”

สร้าง ผลงานคุณภาพ

สร้าง องค์กรคุณภาพ

สร้าง บุคลากรคุณภาพ

สร้าง ระบบคุณภาพ

พันธกิจ

สร้างผลงานด้านวิศวกรรมระบบและโครงสร้างอาคารอย่างมีคุณภาพ

สร้างความแข็งแกร่งขององค์กรและพนักงาน

สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้า

สร้างความเชื่อมันและความมั่งคั่ง ให้ความร่มเย็นกับทุกคนในองค์กรและผู้มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

ความเป็นธรรม

ความรัก ความสามัคคี

ความรวดเร็ว

ความสนุกกับงานที่ทำ

กลยุทธ์

สร้างผลงานที่ตรงตามแบบและความต้องการของลูกค้า เพื่อความพอใจในระดับสูงสุดแก่ลูกค้า

มีระบบบริหาร จัดการองค์กรที่ดี และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้ขายสินค้าทุกราย

เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนางองค์กร สู่ความยั่งยืน

ความเป็นมาขององค์กร

 • ตัวอย่างที่ 1

  – FAIRNESS – ความเป็นธรรม
  บริษัท ฯ ยึดหลักการบริหารตามแนวปฏิบัติที่ดีของบรรษัทภิบาล

  – FAMILINESS – ความรัก ความสามัคคี
  พนักงานทุกคนภายใต้รั้วบริษัท ฯคือ ครอบครัวเดียวกัน ที่ต้องช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกันเพื่อแก้ไขปัญหาและก้าวไปพร้อมกับบริษัทฯอีกทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน แบ่งพรรคแบ่งพวก

 • ตัวอย่างที่ 2

  – FAIRNESS – ความเป็นธรรม
  บริษัท ฯ ยึดหลักการบริหารตามแนวปฏิบัติที่ดีของบรรษัทภิบาล

  – FAMILINESS – ความรัก ความสามัคคี
  พนักงานทุกคนภายใต้รั้วบริษัท ฯคือ ครอบครัวเดียวกัน ที่ต้องช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกันเพื่อแก้ไขปัญหาและก้าวไปพร้อมกับบริษัทฯอีกทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน แบ่งพรรคแบ่งพวก

 • ตัวอย่างที่ 4

  – FAIRNESS – ความเป็นธรรม
  บริษัท ฯ ยึดหลักการบริหารตามแนวปฏิบัติที่ดีของบรรษัทภิบาล

  – FAMILINESS – ความรัก ความสามัคคี
  พนักงานทุกคนภายใต้รั้วบริษัท ฯคือ ครอบครัวเดียวกัน ที่ต้องช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกันเพื่อแก้ไขปัญหาและก้าวไปพร้อมกับบริษัทฯอีกทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน แบ่งพรรคแบ่งพวก

 • ตัวอย่างที่ 3

  – FAIRNESS – ความเป็นธรรม
  บริษัท ฯ ยึดหลักการบริหารตามแนวปฏิบัติที่ดีของบรรษัทภิบาล

  – FAMILINESS – ความรัก ความสามัคคี
  พนักงานทุกคนภายใต้รั้วบริษัท ฯคือ ครอบครัวเดียวกัน ที่ต้องช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกันเพื่อแก้ไขปัญหาและก้าวไปพร้อมกับบริษัทฯอีกทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน แบ่งพรรคแบ่งพวก

 • ตัวอย่างที่ 5

  – FAIRNESS – ความเป็นธรรม
  บริษัท ฯ ยึดหลักการบริหารตามแนวปฏิบัติที่ดีของบรรษัทภิบาล

  – FAMILINESS – ความรัก ความสามัคคี
  พนักงานทุกคนภายใต้รั้วบริษัท ฯคือ ครอบครัวเดียวกัน ที่ต้องช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกันเพื่อแก้ไขปัญหาและก้าวไปพร้อมกับบริษัทฯอีกทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน แบ่งพรรคแบ่งพวก

 • ตัวอย่างที่ 6

  – FAIRNESS – ความเป็นธรรม
  บริษัท ฯ ยึดหลักการบริหารตามแนวปฏิบัติที่ดีของบรรษัทภิบาล

  – FAMILINESS – ความรัก ความสามัคคี
  พนักงานทุกคนภายใต้รั้วบริษัท ฯคือ ครอบครัวเดียวกัน ที่ต้องช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกันเพื่อแก้ไขปัญหาและก้าวไปพร้อมกับบริษัทฯอีกทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน แบ่งพรรคแบ่งพวก

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ บริษัท / ผู้บริหาร

ยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา

ประธานบริหาร (CEO)

สันติ มณีวงศ์

ประธานบริหาร (CFO)

ธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา

ประธานบริหาร (COO)

ชุติกาญจน์ สง่า

ประธานบริหาร (CTO)

 

มาตรฐาน การดำเนินงาน และรางวัล

ดาวน์โหลด PDF file