ระบบสุขาภิบาล

  • AOT
  • ระบบปรับอากาศ
  • 500 ล้าน
  • 2561 - 2564
  • AOT
  • ระบบสุขาภิบาล
  • 400 ล้าน
  • 2560 - 2563