ติดต่อเรา

 

 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ (anonymous data) 

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากท่าน หรือจากแหล่งอื่นที่เชื่อถือได้ เช่น หน่วยงานราชการ พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทในเครือ เป็นต้น อันได้แก่ 

  • ข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data): หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานภาพการสมรส เป็นต้น 
  • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data): เช่น ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ 
  • ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data): ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ ความเชื่อ ศาสนา ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) ข้อมูลประวัติอาชญากรรม รวมถึงข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะไม่ทำการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวทุกประเภท 
  • ข้อมูลทางการเงิน (Financial and Transaction Data): หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต ข้อมูลรายได้ต่อเดือน ข้อมูลการชำระเงิน เป็นต้น 
  • ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน (Technical and Usage Data): หมายเลข IP Address ข้อมูลการเข้าสู่ระบบข้อมูลการค้นหา (website browsing) จากการใช้ข้อมูล Cookie ID ประเภทอุปกรณ์การตั้งค่า แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา 
  • ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ (Profile Data): ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการแจ้งซ่อมออนไลน์ ประกาศเสนอขายที่ดิน หรือสมัครงาน ข้อมูลความสนใจ ความชอบ งบประมาณ เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า และข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสำรวจ 
  • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร (Marketing and Communication Data): การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาดจากบริษัทและบุคคลที่สาม (third party) รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับบริษัท 

อ่านเพิ่มเติม